top of page

Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

II. Definice pojmů

III. způsob uzavření

kupní smlouvy

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na smluvní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím (fyzickou nebo právnickou osobou) ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 o ochraně spotřebitele a zákona č. 102/2014 Sb. zákon ze dne 25. března 2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů.

Kontaktní údaje prodávajícího:
Animal House, spol. sro
Jánošíková 246, 010 01 ŽILINA
IČO 52 334 775
DIČ 2121006074
IČ DPH SK2121006074
společnost zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Žilina v oddíle Sro, ve vložce č. 58621 / L
email: info@nutriscience-eu.com
telefon: +421 902 669 635, +421 948 410 173

Orgán dozoru:
Slovenská obchodní inspekce Žilina
Predmestská 71, PO Box B-89; 011 79 Žilina 1
telefon: +421 41 7 632 130, +421 41 7 632 139
Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Prodávající společnost Animal House, spol.sro, se sídlem Jánošíková 246, 010 01 Žilina, IČO 52 334 775, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti ve svém jménu, na svůj účet a která prostřednictvím elektronického obchodu prodává zboží.


Kupující: Fyzická osoba, která nakupuje zboží prostřednictvím internetového obchodu na webové doméně www.nutriscience-eu.com a jejíž toto zboží neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání.
Elektronický obchod: internetový obchod Prodávajícího umístěn na doméně www.nutriscience-eu.com
Zboží: Zboží nabízené prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího.
Objednávka: Úkon kupujícího v souvislosti s elektronickým obchodem, který vyjadřuje vůli kupujícího nakoupit zboží v elektronickém obchodu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího www.nutriscience-eu.com, kterým zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek uvedených v objednávce
Kupní cena: Celková cena uvedená v objednávce, zejména cena za zboží, které si kupující objednal a je uveden v objednávce včetně DPH. Zobrazená kupní cena v katalogu prodávajícího v elektronickém obchodu však nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby.

1. Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá kupující prodávajícímu ve formě řádně vyplněné a zaslané objednávky. Objednávka je považována za řádně vyplněnou, pokud obsahuje následující údaje: identifikace druhu a množství objednávaného zboží nebo druhu a rozsahu objednávané služby, jméno a příjmení, emailový a telefonický kontakt kupujícího, adresa bydliště, dodací adresa kupujícího. Za řádně vyplněnou objednávku se považuje též objednávka kupujícího, který je zaregistrován na internetových stránkách elektronického obchodu.


2. Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky prováděny oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen "potvrzení o přijetí objednávky"). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky. Prodávající v zájmu vyloučení omylů telefonicky nebo jiným vhodným způsobem ověřuje platnost a rozsah objednávky, způsob platby a dopravy a také potvrdí dodací lhůtu a cenu.


3. Potvrzení o přijetí objednávky obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka, není však akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy.


4. Prodávající následně zašle na e-mailovou adresu kupujícího informaci o tom, zda byla objednávka kupujícího zpracována (dále jen "zpracována objednávka"). Zpracování objednávky obsahuje kontaktní údaje kupujícího, kontaktní údaje prodávajícího, informaci o názvu, specifikaci a množství zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, údaje o ceně zboží, předpokládané dodací době zboží, údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně , podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího.


5. Kupní smlouva je uzavřena doručením zpracování objednávky v elektronické podobě kupujícímu.


6. Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek prostřednictvím internetové stránce prodávajícího www.nutriscience-eu.com a zejména internetového katalogu prodávajícího umístěného v elektronickém obchodu, všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího zveřejněným na internetové stránce prodávajícího www.nutriscience-eu.com


7. Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo pokud vzhledem k povaze zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočte jako io nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem ao informaci, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ponese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku"), a pokud odstoupí od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty ,, kupující není povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

IV. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je povinen:
a) dodat na základě objednávky potvrzené zpracováním kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a lhůtě a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
c) neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém nosiči, například prostřednictvím emailu. Potvrzení musí obsahovat všechny informace uvedené v bodě 2.6. včetně formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy.
d) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy ČR.


2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.


3. Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo určené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený bankovní účet, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy av případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.


4. Prodávající není odpovědný za nesprávné dávkování a nesprávný způsob podání doplňků Nutriscience, které jsou zakoupené kupujícím v elektronickém obchodu www.nutriscience-eu.com a jejich případný následný negativní vliv na zdravotní stav zvířete. Kupující bere na vědomí, že každé zvíře reaguje na určité složky doplňků výživy a vitamínů jinak a případné plánované dlouhodobé podávání vitamínů a doplňků výživy z jeho strany podléhá především poradě s veterinárním lékařem.


5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit prodejní ceny zveřejněné v elektronickém obchodu, zrušit nebo zavést libovolnou cenovou akci. Změny jsou závazné následně na všechny objednávky vytvořené od okamžiku změny.

V. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující byl prodávajícím seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu.


2. Kupující je povinen:
a) převzít objednané a dodané zboží, v případě, že se tak nestane vzniká závazek kupujícího vůči prodávajícímu ve výši poštovného a balného, které si prodávající bude uplatňovat a nárokovat. Výše poštovného a balného závisí na konkrétní objednávky a nevztahuje se na něj zleva z poštovného.
b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
c) potvrdit převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby


3. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami.

VI. Dodací a platební podmínky

1. Obvyklá dostupnost zboží je uvedena u každého zboží na internetové stránce elektronického obchodu. Prodávající zobrazuje v elektronickém obchodu informaci o dostupnosti zboží v pracovních dnech (dostupné, nedostupné). Tyto informace se však mohou měnit a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost nabízeného zboží. V určitých případech mohou nastat i dlouhodobější výpadky u dodavatelů některých výrobků nebo služeb, případně jejich dodávka již není možná vůbec. Reálná dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena při zpracování objednávky.


2. Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě dohodnuto jinak, prodávající je povinen dodat věc kupujícímu neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.


3. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím lhůty pro dodání zboží dohodnuté v kupní smlouvě.


4. Zobrazení zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající je pouze ilustrativní. Váha, rozměry a další údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěnými na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího jsou udávané výrobcem a mohou se lišit od skutečnosti.


5. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v čase před doručováním zboží (dále jen "Místo"). Kupující je povinen převzít zboží v časovém rozsahu, které je prodávajícím nebo přepravcem a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v čase před doručováním zboží (dále jen "Časový rozsah").


6. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na Místo av Časovém rozsahu, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží a podepsat protokol o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží .. zboží se považuje za dodaný a převzatý okamžikem doručení zboží kupujícímu. Doručením zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na Místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím a podpis protokolu o zaplacení kupní ceny a doručení a předání zboží kupujícím nebo třetí osobou zplnomocněnou kupujícím.


7. Pokud bude nutné dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na Místě av Časovém rozsahu nebo v případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy nepřevezme zboží do 7 dnů po uplynutí Časového rozsahu, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží na Místo.


8. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal ihned po doručení v přítomnosti přepravce. V případě zjištění existence vady zboží je přepravce povinen umožnit kupujícímu vyhotovit záznam o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí přepravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s chybou nebo potvrdit doručení zboží s chybou a následně ve smyslu odstavce 8 těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s chybou, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající.


9. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 6 odstavci 2. těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím.


10. Kupující si způsob dopravy závazně vybírá při sestavování objednávky. Jelikož ne všechny způsoby dopravy jsou dostupné pro všechny způsoby platby - elektronicky obchod automaticky při sestavování objednávky umožní vybrat pouze takový způsob dopravy, který je v dané konfiguraci možný.


11. Kupující může změnit zvolený způsob dopravy a platby pouze po dohodě s prodávajícím.


12. Cena za doručení objednávky na místo určené kupujícím za jednotlivé způsoby dopravy je závislá na zvoleném způsobu dopravy, způsobu platby za zásilku, druhu zboží, hmotnosti, rozměrů a ceny zásilky. Aktuální dopravní se vypočítává on-line při zadávání objednávky v závislosti na výše uvedených parametrech. Ceník dopravy je uveden v příloze č. 4 těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu.


13. Prodejce není odpovědný za chyby v dodávce zboží týkající se času prodloužení dodání zboží, případně jiných vad v dodávce zboží, které vyplývají výhradně z technických nebo odborných překážek na straně přepravce.

VII. kupní cena

1. Zobrazená kupní cena za zboží v katalogu internetové stránky elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající zahrnuje daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisům České republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby.


2. Celková kupní cena za zboží dohodnutá v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím je uvedena ve zpracované objednávce.


3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží uvedenou na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží.


4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží.


5. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.


6. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu do momentu dodání zboží na Místo, prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu.


7. Náklady spojené s přepravou zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout ani je není možné v rámci vytvoření objednávky v elektronickém obchodě objednat.


8. Všechny vyhlášené cenové akce jsou platné vždy pouze do vyprodání zásob, pokud při konkrétním produktu není uvedeno jinak.

VIII. Nabývání a přechod nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.


2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo třetí osoba zmocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo od přepravce, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

IX. Reklamační řád (odpovědnost za chyby, záruka, reklamace)

1. Pokud jde o vadu zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud se reklamovaná chyba neprokáže nebo se prokáže, že se nejedná o záruční vadu, bude reklamace zamítnuta.


2. Oprávněnými osobami pro posouzení a vyřízení reklamace jsou jednatelé společnosti Prodávajícího.


3. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se chyba týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost chyby.


4. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.


5. Pokud jde o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohl řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné chyby, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.


6. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.


7. Prodávající odpovídá za vady zboží ve smyslu platných předpisů ČR a kupující je povinen reklamaci uplatnit přímo u prodávajícího.


8. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.


9. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího odpovědnost za chybu zboží týkající se pouze zboží, které vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.


10. Pokud zboží vykazuje chyby, kupující má právo uplatnit reklamaci v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele tak, že doručí zboží prodávajícímu a doručí prodávajícímu projev vůle kupujícího uplatnit své právo podle bodů 9 odstavce 1. až bodu 9 odstavce 5.týchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu (dále jen "Oznámení o uplatnění reklamace") např. ve formě vyplněného formuláře na uplatnění reklamace, připojeného č. 3 těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu. Prodávající doporučuje zboží při jeho zasílání na reklamaci pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Kupující je povinen ve sdělení o uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží; kupující zároveň uvede, které ze svých práv vyplývajících z ust. § 622 a 633 občanského zákoníku uplatňuje.


11. Reklamační řízení týkající se zboží, který se dá doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny kumulativní všechny následující podmínky:
a) doručení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu,
b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu nebo určené osobě,


12. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit reklamované vady zboží a ještě jednou poučí spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z bodu 8.1. až 8.3. těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu (ust. § 622 občanského zákoníku) a právech, které mu vyplývají z bodu 8.4. až 8.5. těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu (ust. § 623 občanského zákoníku). Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.


13. Kupující je oprávněn rozhodnout se, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje a zároveň je povinen neprodleně informaci o svém rozhodnutí doručit prodávajícímu. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.


14. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.


15. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu. Během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, Prodávající uhradí spotřebiteli do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nemůže prodávající zamítnout.


16. Kupující nemá právo uplatnit právo odpovědnosti za chyby, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.


17. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný bezvadný zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.


18. Prodávající neodpovídá za vady zboží:
a) pokud jde o zjevnou chybu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neoznámil zástupci prodávajícímu podle bodu 6. a odstavcem 8. těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu
b) jestliže kupující neuplatnil své právo týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,
c) pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
d) pokud chyba zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
e) jestliže chyba zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
f) jestliže chyba zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obvyklého používání zboží,
g) jestliže chyba zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
h) jestliže chyba zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
i) pokud chyba zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci


19. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a) předáním opraveného zboží,
b) výměnou zboží,
c) vrácením kupní ceny zboží,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.


20. Prodávající je povinen o způsobu určení vyřízení reklamace ao vyřízení reklamace kupujícímu vydat potvrzení písemně nebo e-mailem nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby. O výsledku vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude spolu se zbožím, resp. prostřednictvím e-mailu doručen doklad o vyřízení reklamace.


21. Záruční doba je 24 měsíců ode dne doručení zboží, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná.


22. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.


23. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uvedena informace o výměně zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.


24. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 9 a odstavci 14 těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu následujícím způsobem:
a) prodávající zajistí odstranění chyby, nebo
b) prodávající vadné zboží vymění.


25. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující neurčí neprodleně podle bodu 9. a odstavce 14 těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu, jaký způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním chyby.


26. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou chybu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez chyby, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 9, odstavce 14. těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu reklamaci následujícím způsobem:
a) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vrácením kupní ceny za zboží;
b) výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů


27. Pokud se jedná chybu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou chybu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez chyby a kupující neprodleně neurčí podle bodu 9 a odstavci 14. těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu jakým způsobem má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných nebo lepších technických parametrů.


28. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na chyby uvedené ve sdělení o uplatnění reklamace av potvrzení o uplatnění reklamace zboží dle bodu 9.a odstavce 13. těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu.


29. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou chybu považuje výskyt jedné odstranitelné chyby více než dva krát.


30. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných chyb považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.


31. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 9 a odstavci. 1. Těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou chybu (ne chybu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.


32. Ustanovení bodu 9 a 9.1 těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele


33. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží na reklamační řízení, pokud reklamované zboží nebo jeho součásti jsou nepřiměřeně znečištěné nebo nesplňují základny předpoklady pro hygienicky bezpečné vyřízení reklamace.

X. Výluky ze záruky

1. Záruka se nevztahuje na zboží nebo díly s udanou životností nebo trvanlivostí, jestliže tato byla dosažena.


2. Záruka se dále nevztahuje na vady, které vznikly:
a) pokud jde o zjevnou chybu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neoznámil zástupci prodávajícímu podle bodu 6. a odstavcem 8. těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu,
b) jestliže kupující neuplatnil své právo týkající se odpovědnosti prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,
c) pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,
d) pokud chyba zboží vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí intenzitou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,
e) jestliže chyba zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
f) jestliže chyba zboží vznikla poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami obvyklého používání zboží,
g) jestliže chyba zboží vznikla poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
h) jestliže chyba zboží vznikla poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
i) pokud chyba zboží vznikla neodborným zásahem, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci


3. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60 dnů od data podání reklamace je prodávající, podle § 656 odst.1 a odst. 2 občanského zákoníku, oprávněn účtovat částku za uskladnění ve výši 1 EUR / den u zboží do 10kg a 2 EUR / den při ostatního zboží. Po 180 dnech prodávající nevyzvednutou reklamaci zlikviduje bez náhrady.

XI. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v těchto případech:
a) v případě, že kupující uvede nesprávné kontaktní údaje a objednávku nelze zpracovat
b) v případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil všeobecné obchodně podmínky a reklamační řád


2. Pokud prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.


3. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.


4. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.


5. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se
a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, ode dne převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
c) na základě smlouvy zboží dodává opakovaně v určeném období ode dne převzetí prvního dodaného zboží.


6. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.


7. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.


8. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu musí obsahovat informace požadované ve formuláři odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu kupujícího.


9. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil. Od kupujícího nelze požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.


10. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu s považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.


11. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný.


12. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.


13. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.


14. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.


15. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží převodem na účet, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.


16. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši.


17. V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
b) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
c) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
d) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
e) prodej zboží, který byl v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontovaný, složený nebo použitý takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím nelze bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů


18. Ustanovení těchto obchodních smluvních všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.


19. Prodávající neodpovídá za ztrátu nebo zneužití digitálních dat, které se nacházejí na nosičích dat, které jsou součástí vráceného zboží a ani není povinen je vrátit kupujícímu.

XII. Alternativní řešení sporů

1. Účelem tohoto článku všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu je informovat Spotřebitele o možnosti a podmínkách alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a kupujícím.


2. Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů, jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi jeho stranami, tj mezi kupujícím a prodávajícím Kupující může svůj spor s prodávajícím řešit prostřednictvím alternativního řešení sporů.


3. Příslušným orgánem (subjektům) alternativního řešení sporů je ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů Slovenské obchodní inspekce, na kterou se může Spotřebitel obrátit nebo jiný subjekt, který se nachází v seznamu subjektů alternativního řešení sporů zveřejněn na stránkách Ministerstva hospodářství SR - http: / /www.mhsr.sk.


4. Spotřebitel se může o podmínkách a platformě alternativního řešení sporů informovat na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi


5. Spotřebitel může spor mezi ním a Prodávajícím řešit i prostřednictvím ODR platformy. Spotřebitel se může o podmínkách a platformě ODR alternativního řešení sporů informovat na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.


2. Strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna ve formě emailových zpráv.


3. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 22/2004 Sb o elektronickém obchodu ao změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.


4. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.


5. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu av celém rozsahu s nimi souhlasí.


6. Vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího, který není spotřebitel se v tomto případě řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku.

V případě jakýchkoliv problémů nás neváhejte kontaktovat:

Animal House, spol. s ro

Jánošíkova 246, 010 01 Žilina

T + 421 948 410 173

    + 421 902 669 635

e-mail: nutriscience-eu@nutriscience-eu.com

facebook: www.facebook.com/nutriscienceeu

V Žilině, 2. říjen 2019

Všeobecné ustanovenia
Definícia pojmov
Uzatvorenie kúpnej zmluvy
Práva a povinnosti predávajúceho
Práva a povinnosti kupujúceho
Dodacie a platobné podmienky
Kúpna cena
Nadobudnutie vlastníctva
Reklamačný poriadok
Výluky zo záruky
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Alternatívne riešenie sporov
Záverečné ustanovenia
bottom of page